CITACA plantexa tres áreas de investigación prioritarias en función dos recursos e capacidades dos seus integrantes e das áreas de interese futuras detectadas nas tendencias sociais, así como nos programas de financiamento rexionais, nacionais e europeos. Destácanse as liñas de investigación a traballar en cada área:


1. Auga e solo: protección dos recursos hídricos

Esta liña responde ao reto de compatibilizar os diferentes usos do solo: produción agro-gandeira e aceptor de residuos e subprodutos coa conservación da calidade do propio solo e das augas de infiltración e escorrentía que alimentan as reservas hídricas.

1.1. Contaminación biótica e abiótica en ecosistemas acuáticos de auga doce

1.2. Transporte de contaminantes no sistema cultivo-solo-auga

1.3. Recuperación de solos degradados

1.4. Contaminación de ecosistemas acuáticos

1.5. Modelado medioambiental


2. Produción primaria sustentable

Esta liña ten como obxectivo o aproveitamento racional dos recursos, insumos e subproductos implicados na produción primaria agrícola mediante o desenvolvemento de procesos, metodoloxías e tecnoloxías para un uso eficiente e seguro dos mesmos.

2.1. Resposta vexetal ao estrés hídrico

2.2. Busca de insumos para o manexo sustentable de cultivos e malas herbas

2.3. Valorización de subprodutos e residuos para uso agrícola

2.4. Ecosistema microbiano do solo

2.5. Estudo e manexo sustentable do estado fenolóxico e fitosanitario de cultivos

2.6. Desenvolvemento e aplicacións da biotecnoloxía en cultivos agrícolas


3. Seguridade e calidade alimentaria: competitividade e sustentabilidade

Esta liña pretende contribuír ao desenvolvemento dunha industria agroalimentaria competitiva e sustentable ambientalmente, baseada na produción de alimentos seguros, de elevada calidade nutricional, organoléptica e funcional, e que reduza o consumo de auga e outros recursos.

3.1. Estratexias de seguridade alimentaria e autenticidade dos alimentos

3.2. Desenvolvemento de produtos: alimentos funcionais, novas materias primas e ingredientes

3.3. Novas técnicas de procesado

3.4. Calidade de augas de bebida e alimentos

3.5. Sustentabilidade ambiental na industria alimentaria