Esta liña parte da experiencia do grupo BEV1 no estudo de estratexias de recuperación de solos de mina con contaminación severa mediante a incorporación de residuos ou subprodutos agrícolas como emendas para a retención de metais e a protección das augas.

Incorpora ademáis a experiencia do grupo BV1 no emprego de subproductos de diferente natureza na inmobilización de diferentes tipos de contaminantes (metades pesados, nutrientes, pesticidas, contaminantes emerxentes, etc…) en chans de cultivo e a súa repercusión no mantemento da calidade das augas superficiais.

O grupo EQ11 participa tamén nesta liña en la recuperación de chans afectados por incendios a través de la incorporación de compostos naturais obtidos por procedementos biotecnolóxicos.


Contidos relacionados