Dentro desta sublínea distínguense á súa vez dúas sublíneas:

  • Contaminación de ecosistemas acuáticos

Esta liña apóiase na experiencia previa de investigadores do grupo BV1 no estudo de humidais, especialmente o papel das zonas húmidas en ciclo biogeoquímico global de contaminantes que se transfiren aos ecosistemas acuáticos desde os medios terrestres (chans) e a atmosfera (p.e., Hg ou compostos aromáticos policíclicos)

  • Métodos analíticos avanzados

Esta liña de investigación trata de desenvolver técnicas de análises de alta sensibilidade e selectividade que permitan identificar e cuantificar contaminantes de distinta natureza (metais pesados, antibióticos, nutrientes, COPs…) en niveis traza, e que proporcionen información posible. A nosa experiencia baséase en proxectos de investigación realizados no marco do seguimento dos niveis e orixe de nitratos en augas empregando técnicas de análises isotópica polo grupo AA1, e de pesticidas na contorna de zonas de agricultura intensiva.


Contidos relacionados