Esta liña responde o desafío de compatibilizar os diferentes usos do chan: produción agro-gandeira e aceptor de residuos e subproductos, coa conservación da calidade do propio chan e das augas de infiltración e escorrentía que alimentan as reservas hídricas. O obxectivo central é potenciar os servizos ecosistémicos do chan nas súas funcións de reciclaxe de residuos, protección, conservación e depuración da auga, baixo un contexto de agricultura maioritariamente convencional, cunha tendencia ao aumento das prácticas de valorización de subproductos e aproveitamento para rega de augas residuais potencialmente contaminantes. As sublíneas de investigación son as seguintes:


Contidos relacionados