A agrupación céntrase en dous campos estratéxicos:

Horizonte Europa:

 • Pilar 2, Agrupación industrial 6: “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment”
 • Misión: “SOIL HEALTH & FOOD”

Os obxectivos que a agrupación persegue dentro deste campo temático son a xeración de coñecemento e o desenvolvemento e aplicación de estratexias que contribúan a minimizar os impactos negativos da agricultura e a industria alimentaria ao longo de todos os elementos da cadea produtiva.
Considerando que, de acordo co Soil Health and Food Mission Board (MB) e o European Commission’s Joint Research Centre (JRC), ao redor do 70% dos chans de Europa sofren importantes alteracións como consecuencia das actuais prácticas de manexo derivadas dos usos na agricultura e a industria alimentaria, dentro deste campo de actuación prestarase especial atención á preservación da saúde dos chans agrícolas co fin de garantir a produción segura e sostible de alimentos e asegurar a función ecosistémica primordial do chan na protección, conservación e depuración das augas, no soporte á biodiversidade e mantemento do ciclo de nutrientes, e na regulación do clima, todo iso considerado nun contexto de agricultura maioritariamente convencional e de uso do chan como destino para a valorización agrícola de subproductos e efluentes potencialmente contaminantes.
E serán tamén obxecto de estudo dentro deste campo a mellora da eficiencia dos cultivos, a redución do uso de insumos e materias primas, e no aproveitamento dos subproductos e residuos da actividade agrícola e industrial co fin de avanzar cara a unha produción agroalimentaria sostible e de mínimo impacto.

RIS3 Galicia:

 • Reto 3.2: Diversificación do sector de alimentación galego para posicionalo como referente internacional ao redor da innovación en nutrición como elemento crave para unha vida saudable
 • Reto 2.2: Potenciar a competitividade do sector industrial galego a través da optimización de procesos produtivos baixo o concepto de “Fábrica do Futuro” e a través da Eco-innovación para a mellora da eficiencia e do comportamento ambiental na industria

Neste apartado os obxectivos son a xeración de coñecemento e o desenvolvemento de novos procesos que contribúan ao fortalecemento da industria alimentaria a través da diversificación de produtos e procesos co obxectivo de xerar novos alimentos:

 • seguros,
 • con alto valor nutricional e calidade diferenciada,
 • que acheguen beneficios sobre a protección da saúde dos consumidores,
 • e adecuados para satisfacer as necesidades dunha alimentación saudable dirixida á poboación xeral e, en especial, a persoas con requirimentos específicos (terceira idade, alimentación infantil, obesidade, intolerancias e alerxias, diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia, entre outras doenzas).

Dentro deste campo será tamén un obxectivo prioritario contribuír á modernización da industria alimentaria desde sectores transversais como as TICs e as Tecnoloxías de Proceso relacionadas coa simulación, optimización e eco-innovación dos procesos, que permitan avanzar cara á Fábrica do Futuro, eficiente e con mínimo impacto ambiental.

 

Axenda científica de CITACA

1. Sustentabilidade ambiental agroalimentaria

1.1. Saúde e produtividade de chans e recursos hídricos

 • Biodiversidade nos chans de cultivo: importancia na estruturación do chan, na reciclaxe de materiais e nutrientes e na acumulación de materia orgánica
 • Diagnóstico e transferencia da contaminación no sistema adoito-planta-auga: pesticidas, antibióticos, metais pesados e eutrofización
 • Recuperación de chans degradados atendendo á súa estrutura física e ás súas características xeoquímicas e ecolóxicas

1.2. Produción vexetal Redución do uso de auga e fertilizantes químicos

 • Procura e implementación de ioherbicidas a partir de biomasa alelopática e de cultivo alelopáticos para unha agricultura integrada
 • Modelización do estado fenolóxico e fitosanitario dos cultivos para redución de perdas de colleita e minimización de tratamentos fitosanitarios
 • Mellora e biotecnoloxía vexetal para multiplicación, resistencia á tensión e aumento da produtividade dos cultivos
 • Importancia dos polinizadores sobre a saúde e produtividade dos cultivos

1.3. Produción circular

 • Valorización de residuos e subproductos da industria agroforestal e alimentaria

2. Competitividade da industria alimentaria

2.1. Seguridade, autenticidade e calidade alimentaria

 • Detección, seguimento e efecto de contaminantes ao longo da cadea alimentaria
 • Tipificación e autenticidade de materias primas, augas de bebida e alimentos de calidade diferenciada ou mellorada
 • Estratexias para facilitar e optimizar a trazabilidade e control de calidade

2.2. Desenvolvemento de ingredientes e produtos para alimentación humana e animal con propiedades melloradas ou diferenciadas Extracción/produción, caracterización e funcionalidade de substancias bioactivas procedentes de matrices ambientais e alimentarias

 • Probióticos: produción e estabilización para a súa incorporación a alimentos
 • Novas fontes de proteínas alimentarias: valor nutricional, funcionalidade e propiedades tecnolóxicas
 • Desenvolvemento de novas bebidas e alimentos de calidade diferenciada ou propiedades especiais

2.3. Tecnoloxías eficientes e seguras de procesado, conservación e envasado Mellora, deseño, desenvolvemento e control de tecnoloxías de procesado e conservación

 • Desenvolvemento de tecnoloxías avanzadas: Altas presións hidrostáticas, Micro e nanoestructuras: encapsulación e texturización, etc.