Página Principal

Auga e solo: protección dos recursos hídricos

 
Estudamos a compatibilidade dos diferentes usos do solo: produción agro-gandeira e aceptor de residuos e subprodutos coa conservación da calidade do propio solo e das augas de infiltración e escorrentía que alimentan as reservas hídricas.
 

Produción primaria sustentable

 
Traballamos no aproveitamento racional dos recursos, insumos e subproductos implicados na produción primaria agrícola mediante o desenvolvemento de procesos, metodoloxías e tecnoloxías para un uso eficiente e seguro dos mesmos.
 

Seguridade e calidade alimentaria: competitividade e sustentabilidade

 
Contribuimos ao desenvolvemento dunha industria agroalimentaria competitiva e sustentable ambientalmente, baseada na produción de alimentos seguros, de elevada calidade nutricional, organoléptica e funcional, e que reduza o consumo de auga e outros recursos.
 

Líneas de investigación