Página Principal

Auga e solo: protección dos recursos hídricos

 
Estudamos a compatibilidade dos diferentes usos do solo: produción agro-gandeira e aceptor de residuos e subprodutos coa conservación da calidade do propio solo e das augas de infiltración e escorrentía que alimentan as reservas hídricas.
 

Produción primaria sustentable

 
Traballamos no aproveitamento racional dos recursos, insumos e subproductos implicados na produción primaria agrícola mediante o desenvolvemento de procesos, metodoloxías e tecnoloxías para un uso eficiente e seguro dos mesmos.
 

Seguridade e calidade alimentaria: competitividade e sustentabilidade

 
Contribuimos ao desenvolvemento dunha industria agroalimentaria competitiva e sustentable ambientalmente, baseada na produción de alimentos seguros, de elevada calidade nutricional, organoléptica e funcional, e que reduza o consumo de auga e outros recursos.
 

Líneas de investigación

1. Sostenibilidad ambiental agroalimentaria

1.1. Salud y productividad de suelos y recursos hídricos
1.2. Producción vegetal Reducción del uso de agua y fertilizantes químicosstrong>
1.3. Producción circularstrong>
 

2. Competitividad de la industria alimentaria

2.1. Seguridad, autenticidad y calidad alimentaria< br />
2.2. Desarrollo de ingredientes y productos para alimentación humana y animal con propiedades mejoradas o diferenciadas Extracción/producción, caracterización y funcionalidad de sustancias bioactivas procedentes de matrices ambientales y alimentarias
2.3. Tecnologías eficientes y seguras de encausado, conservación y envasado Mejora, diseño, desarrollo y control de tecnologías de encausado y conservación