Main page

Auga e solo: protección dos recursos hídricos

 
Estudamos a compatibilidade dos diferentes usos do solo: produción agro-gandeira e aceptor de residuos e subprodutos coa conservación da calidade do propio solo e das augas de infiltración e escorrentía que alimentan as reservas hídricas.
 

Produción primaria sustentable

 
Traballamos no aproveitamento racional dos recursos, insumos e subproductos implicados na produción primaria agrícola mediante o desenvolvemento de procesos, metodoloxías e tecnoloxías para un uso eficiente e seguro dos mesmos.
 

Seguridade e calidade alimentaria: competitividade e sustentabilidade

 
Contribuimos ao desenvolvemento dunha industria agroalimentaria competitiva e sustentable ambientalmente, baseada na produción de alimentos seguros, de elevada calidade nutricional, organoléptica e funcional, e que reduza o consumo de auga e outros recursos.
 

Research Lines

1. Agri-food environmental sustainability

1.1. Soil and water resources health and productivity

1.2. Vegetal production. Reduction of water and chemical fertilisers use

1.3. Circular production

 

2. Competitiveness of the food industry

2.1. Food safety, authenticity and quality

2.2. Development of ingredients and products for human and animal nutrition with improved or differentiated properties Extraction / production, characterisation and functionality of bioactive substances from environmental and food matrices

2.3.Efficient and safe processing, storage and packaging technologies Improvement, design, development and control of processing and conservation technologies